Ερευνητικές Δραστηριότητες στο Τμήμα Ηλεκτρονικής

Στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (Χανιά) αναπτύσσονται ερευνητικές δραστηριότητες στα κάτωθι εξειδικευμένα εργαστήρια τα οποία εξυπηρετούν εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

tei-xanion

Πιο συγκεκριμένα:

Το Εργαστήριο «Οπτοηλεκτρονικής, Laser & Τεχνολογιών Πλάσματος», έχει δύο κύριους στόχους. Πρώτον, τη διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας σε θέματα τεχνολογιών αιχμής όπως η οπτοηλεκτρονική, η νανοτεχνολογία (νανοκυκλώματα, νανοδομές), τα Laser και οι μοναδικές εφαρμογές τους στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής, τα νέα υλικά με στόχο την ταχύτερη παραγωγή και μετάδοση της πληροφορίας (π.χ. ημιαγωγοί, μαγνητικά υλικά,), οι κεραίες πλάσματος για γρήγορες και χαμηλού κόστους επικοινωνίες , ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη γρήγορων παλμικών πηγών ακτίνων Χ υψηλής ισχύος με στόχο τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας στοιχείων του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη μικρών και γρήγορων (μικρής χρονικής διάρκειας) συστημάτων Laser, και δεύτερον, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των φοιτητών στα επιστημονικά πεδία της Οπτοηλεκτρονικής, των Laser και της Τεχνολογίας Πλάσματος με στόχο την στελέχωση τομέων υψηλής τεχνολογίας του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα. Επίσης το Εργαστήριο μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε τομείς που άπτονται των παραπάνω επιστημονικών ενδιαφερόντων όπως για παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες (π.χ. γρήγοροι οπτικοί διακόπτες, οπτικές επικοινωνίες, Laser), στην προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. ραδιογραφία σε οργανικά απόβλητα) και στον πολιτισμό.

Το Εργαστήριο «Τεχνολογίας Υπολογιστών & Πληροφορικής», καλύπτει τις ανάγκες σε θέματα Λογικής Σχεδίασης, Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος, Μικροηλεκτρονικής, Τεχνικών Προγραμματισμού Η/Υ, Δομών Δεδομένων, Βάσεων Δεδομένων, Υπολογιστικής Πληροφορικής και Αξιοπιστίας Υπολογιστικών Συστημάτων.

Δύο είναι οι βασικοί στόχοι του. Ο πρώτος είναι να συνδράμει στην διδακτική διαδικασία παρέχοντας όσο το δυνατόν αρτιότερη εκπαίδευση, πάνω σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων του, τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο δεύτερος μεγάλος στόχος είναι η διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας σε επίκαιρα θέματα όπως ασφάλεια και ιδιωτικότητα (ιδιωτικό περιβάλλον) στα δίκτυα Η/Υ, εξαρτώμενος και ασφαλής υπολογισμός, κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση, καθοδήγηση της ακτινοβολίας στοιχειοκεραίας με την βοήθεια Η/Υ σε πραγματικό χρόνο, καθώς και η εφαρμογή ώριμων τεχνολογιών για τη δημιουργία πρωτότυπων υλοποιήσεων (hardware/software).

Το Εργαστήριο έχει την δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες όπως: (υ1) μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών συσκευών/συστημάτων (υ2) Ανάλυση και υλοποίηση πακέτων λογισμικού (υ3) Εκπαίδευση στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. (υ3) Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με την χρήση τεχνικών προσομοίωσης ή/και εφαρμογών πολυμέσων

Το Εργαστήριο «Τεχνολογίας Κυκλωμάτων & Αυτοματισμών», καλύπτει πλήρως τις ερευνητικές απαιτήσεις στους κάτωθι τομείς: Τυπωμένα Κυκλώματα, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Μικροϋπολογιστές, Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών στις Τηλεπικοινωνίες, Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών και Ασαφή Λογική, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει πολλές ερευνητικές δραστηριότητες σε υψηλές τεχνολογίες αυτοματισμών με άμεσες εφαρμογές σε διάφορους τομείς. Ενδεικτικά αναφέρονται, η σχεδίαση και υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων που αποτελείται από συσκευές που τοποθετούνται στα οχήματα του στόλου καθώς και σταθμό βάσης GIS από τον οποίο ελέγχονται όλα τα οχήματα, η σχεδίαση και υλοποίηση Έξυπνου Ελεγκτή Φορτίου και Δικτύου για προστασία του δικτύου από υπερφόρτωση καθώς και των φορτίων από βλάβες που οφείλονται στην κακή ποιότητα του ηλεκτρικού δικτύου, στη σχεδίαση, στο σχεδιασμός και κατασκευή συστήματος ηλεκτρονικών κλειδαριών για πολύ-όροφο κτίριο, όπου διαφορετικά άτομα έχουν πρόσβαση σε διαφορετικά δωμάτια σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, η μελέτη και υλοποίηση μεγάλων εγκαταστάσεων δικτύωσης και διαχείρισης πληροφορίας από CD-ROMs σε LAN ή WAΝ για πολλές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, η εξυπηρέτηση πολλαπλών ταυτόχρονων χρηστών σε περιβάλλον πολλαπλών δικτυακών πρωτοκόλλων (IPX/SPX, NetBIOS, TCP/IP) και περιβάλλον πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων (DOS, Windows, Win NT, UNIX, OS/2) και πολλές άλλες.

Το Εργαστήριο «Μικροκυματικών Επικοινωνιών & Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών», δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας Κρήτης στα γνωστικά αντικείμενα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, των μη ιονιζουσών ακτινοβολιών, των κεραιών, των μικροκυμάτων, των δορυφορικών επικοινωνιών, της επιτήρησης ραδιοφάσματος και του ηλεκτρονικού πολέμου. Το Εργαστήριο Μ.Ε.ΗΜ.Ε. συνεργάζεται με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και επιχειρήσεις, επιλύοντας πρακτικά και θεωρητικά προβλήματα, αναπτύσσοντας εξειδικευμένο λογισμικό, κατασκευάζοντας μικροκυματικές διατάξεις, σχεδιάζοντας τηλεπικοινωνιακά συστήματα και παρέχοντας υπηρεσίες σε θέματα: Δορυφορικών Επικοινωνιών, Κινητών Επικοινωνιών, Ραδιοδικτύων, Ηλεκτρομαγνητικών Ακτινοβολιών, Βιολογικών Επιδράσεων των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Μικροκυματικής Τεχνολογίας, Εφαρμοσμένου Ηλεκτρομαγνητισμού, Υπολογιστικών Τεχνικών, Ηλεκτρονικού Πολέμου, Κεραιών, Κυματοδηγών, Οπτικών Ινών, Ραντάρ και Ασύρματων/Ενσύρματων Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών.

Στο εργαστήριο λειτουργούν: α) η πρώτη στην Κρήτη (από το 1996) «Κινητή Μονάδα Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων & Ακτινοβολιών», β) ο μοναδικός σε εκπαιδευτικό ίδρυμα «Σταθμός Εκπομπής Επίγειου Ψηφιακού Ραδιοφωνικού Σήματος» που με την κατάλληλη χρηματοδότηση μπορεί να εξελιχθεί σε ραδιοφωνικό σταθμό παγκρήτιας εμβέλειας, γ) η μοναδική στην Κρήτη «Μονάδα Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας» που με την κατάλληλη χρηματοδότηση μπορεί να αποκτήσει «Ανηχωικό Θάλαμο» και να εξελιχθεί σε «Μονάδα Πιστοποίησης Ηλεκτρικών/Ηλεκτρονικών Διατάξεων», και δ) «Μονάδα Επιτήρησης Ραδιοφάσματος» που με την κατάλληλη χρηματοδότηση μπορεί να εξελιχθεί σε «Ραδιοδίκτυο Συνεχούς Παρακολούθησης Ηλεκτρομαγνητικής Επιβάρυνσης και Προειδοποίησης».

Το Εργαστήριο «Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Δικτύων & Εφαρμογών», στοχεύει μέσω των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του πρώτον στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, δεύτερον στην ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών, τρίτον στη συμμετοχή του σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, και τέταρτο στην εφαρμογή της σχετικής τεχνογνωσίας στα πλαίσια της διασύνδεσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους διάφορους κλάδους της οικονομίας. Το Εργαστήριο δύναται να παρέχει υπηρεσίες σε κλάδους όπως ο σχεδιασμός και υλοποίηση υποβέλτιστων multiuser δεκτών για κινητές επικοινωνίες τρίτης και τέταρτης γενιάς, η σχεδίαση βέλτιστων δεκτών σε μη-προσθετικά και μη-Γκαουσιανά περιβάλλοντα θορύβου με εφαρμογές στα ψηφιακά συστήματα, στα radar και στα sonar, σε μελέτες εφαρμογής εγκαταστάσεων εκπομπής / λήψης για ραδιοφωνική μετάδοση, σε μελέτες και σχεδιασμούς βαθμίδων καταστολής ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής (EMI) σε Τηλεπικοινωνιακά συστήματα σε ανάπτυξη RF Συστημάτων, σε σχεδιασμό, προσομοίωση και υλοποίηση συστημάτων αναλογικής και ψηφιακής διαμόρφωσης, στη σχεδίαση δίκτυων PCM και δικτύων δομημένης καλωδίωσης, στη μελέτη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων για στρατιωτικές εφαρμογές (Spread Spectrum Communications) και σε πολλούς άλλους κλάδους που συμβάλουν στην πρόοδο και την ανάπτυξή του νομού Χανίων και της περιφέρειας Κρήτης γενικότερα.

Ερευνητικές Δραστηριότητες στο Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Στο Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (Χανιά) αναπτύσσονται ερευνητικές δραστηριότητες στα κάτωθι εξειδικευμένα εργαστήρια τα οποία εξυπηρετούν εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα:

Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών Το Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών DML δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης σε θέματα τεχνικών Σχεδίασης και Τεχνολογιών Παραγωγής. Επιπροσθέτως το DML υποστηρίζει τα αντικείμενα της Ρευστομηχανικής, Θερμοδυναμικής και Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Το DML δραστηριοποιείται ερευνητικά με συνεργασίες με άλλα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και προάγει συνεργασίες με επιχειρήσεις για την επίλυση προβλημάτων της πράξης. Τα αντικείμενα στα οποία δραστηριοποιείται ερευνητικά ή παρέχοντας υπηρεσίες είναι : Αντίστροφη Μηχανική, Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, Ψηφιοποίηση, Τεχνολογίες Παραγωγής, CAD/CAM/CAE. Στο εργαστήριο λειτουργεί «Μονάδα Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Στόχοι της μονάδας, είναι η ψηφιοποίηση και καταγραφή Πολιτιστικού Περιεχομένου, τουλάχιστον σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.

Εργαστήριο Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών Τα γνωστικά αντικείμενα του είναι: Ηλιακή Ενέργεια δυναμικό και τεχνολογίες εκμετάλλευσής της; Αιολική Ενέργεια, δυναμικό και τεχνολογίες εκμετάλλευσής της Βιομάζας, δυναμικό και τεχνολογίες εκμετάλλευσής της; Τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας με χρήση υδρογόνου; Τεχνικές ορθολογικής χρήσης ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, Ηλεκτρική Οικονομία, Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ; Στο εργαστήριο λειτουργούν οι ακόλουθες ειδικές μονάδες:Μονάδα συλλογής και επεξεργασίας μετεωρολογικών δεδομένων με κινητό μετεωρολογικό σταθμό και δίκτυο μετεωρολογικών ιστών; Μονάδα ανάπτυξης κόμβων και δοκιμών απόδοσης συστημάτων διαχείρισης ενέργειας για κτίρια, Μονάδα Ανάπτυξης Εξειδικευμένου Λογισμικού Διαχείρισης Ενέργειας.

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών Τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου αφορούν 1) την Ρύπανση του Περιβάλλοντος (ρύπανση αέρα, νερού και εδάφους), 2) την Επεξεργασία και Διαχείριση των Αποβλήτων (αερίων εκπομπών, υγρών, στερεών, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων), 3) τις Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες (στις οποίες λαμβάνουν μέρος περιβαλλοντικοί ρύποι) και 4) την παρακολούθηση και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της ανάπτυξης αντιρρυπαντικών τεχνολογιών. Ειδικότερα το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: 1. Ατμοσφαιρική Ρύπανση & Τεχνολογία Ελέγχου Ποιότητας Αέρα (Προσδιορισμός της σύστασης των σωματιδιακών ρύπων (π.χ. βαρέων μετάλλων, πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων κ.α.) και αέριων ρύπων σε πηγές ρύπανσης της ατμόσφαιρας, Μελέτη της οξύτητας της βροχής, Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου σε βιοαεροσόλ αερίων δειγμάτων), 2. Τεχνολογία & Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων (Προσδιορισμός των χημικών και φυσικών παραμέτρων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου, Προσδιορισμός καταλοίπων των υδρογονανθράκων του πετρελαίου, Προσδιορισμός των οργανοαλογονομένων ενώσεων), 3. Τεχνολογία & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, 4. Τεχνολογίες Επεξεργασίας Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων, 5. Περιβαλλοντική Μικροβιολογία (Βακτηριακή αποικοδόμηση τοξικών οργανικών ενώσεων (π.χ. πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, χλωριωμένων αρωματικών ενώσεων κ.α.), Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου σε περιβαλλοντικά δείγματα, Βιοαποκατάσταση εδαφών), 6. Βιοχημικές Διεργασίες (Απομόνωση και καθαρισμός πρωτεϊνών, Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός λιπιδίων, Μελέτη οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων σε ενζυμικά καταλυόμενα συστήματα, Σχέση δομής – δραστικότητας πρωτεϊνών, Μελέτη της επίδρασης των βαρέων μετάλλων στους οργανισμούς σε μοριακό επίπεδο).

Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας υδατικών και εδαφικών πόρων Τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου αφορούν: Έλεγχο και διαχείριση ποιότητας πόσιμων, επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων υδάτων. Τεχνολογίες επεξεργασίας και εμφιάλωσης νερού. Δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης. Εδαφολογία, παθογένεια και ρύπανση εδαφών. Προσδιορισμό επιβάρυνσης με βαρέα μέταλλα και αγροχημικά υδατικών και εδαφικών πόρων. Αξιολόγηση και αποκατάσταση χερσαίων-υδάτινων-αγροτικών οικοσυστημάτων. Οικολογία. Βιολογικοί δείκτες ρύπανσης υδάτων. Αειφόρο διαχείριση υδατικών και εδαφικών πόρων. Στο εργαστήριο λειτουργεί «Μονάδα Προστασίας Νερού». Αντικειμενικοί στόχοι της μονάδας, είναι η διεπιστημονική διερεύνηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση συνθηκών που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υδατικών πόρων σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.

Εργαστήριο Γεωφυσικής & Σεισμολογίας Το γνωστικό πεδίο του εργαστηρίου αφορά το πεδίο της Γεωφυσικής και Σεισμολογίας και συγκεκριμένα τη Βαρυτομετρική, Μαγνητική, Σεισμική, ηλεκτρική, ηλεκτρομαγνητική, Ραδιομετρική, Μαγνητοτελλουρική διασκόπηση και εφαρμογές τους στο Γεωπεριβάλλον και τους υδατικούς πόρους, τη Σεισμοτεκτονική, τη Πρόγνωση Σεισμών, το Σεισμικό Κίνδυνο, τις Μικροζωνικές Μελέτες, τις Σεισμικές Ακολουθίες, την Παραμόρφωση και δομή του Φλοιού και του Ανω Μανδύα της Γης, την Αρχαιομετρία, το Παλαιομαγνητισμός, τη Φυσική του Εσωτερικού της Γης, τις Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης και των GIS στη Γεωφυσική & Σεισμολογία καθώς και τη φυσική των γεωυλικών και τη μαθηματική προσομοίωση ροών σε γεωπεριβάλλον. Στο εργαστήριο λειτουργεί το «Σεισμολογικό Τηλεμετρικό Δίκτυο», που εξυπηρετεί ερευνητικές ανάγκες στο πεδίο της συλλογής, τηλεμετάδοσης, ανάλυσης και αξιολόγησης σεισμικών παραμέτρων από τους σεισμολογικούς σταθμούς του εργαστηρίου στο μέτωπο του Ελληνικού Τόξου.

Εργαστήριο Γεωπληροφορικής Το εργαστήριο Γεωπληροφορικής στοχεύει στο να παρέχει την γνώση που θα οδηγήσει στην κατανόηση του γεωπεριβάλλοντος και του τρόπου με τον οποίο τα φυσικά φαινόμενα αλλά και οι ανθρώπινες πράξεις το μεταβάλλουν και ακολούθως στην συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των γεωγραφικών πληροφοριών για την διαχείριση τους, την ανταλλαγή των πληροφοριών και την προώθηση της διεπιστημονικότητας. Τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνει, είναι τα εξής: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Χαρτογραφία, Χρήσεις και διαχείριση γης, Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών, Φυσική Γεωγραφία, Διαδικτυακή Χαρτογραφία, Παρακολούθηση και προστασία γεωπεριβάλλοντος και φυσικών διαθεσίμων, Διαχείριση Δεδομένων Μέσω Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Συστημάτων Πληροφοριών Γης, Σχεδιασμός – Ανάπτυξη Χωρικών Βάσεων Δεδομένων, Παραγωγή και διάθεση Θεματικών Χαρτών (Χάρτες Γεωλογικοί, Χρήσεων Γης, Γεωμορφολογικοί, Επικινδυνότητας, Γεωφυσικοί, κτλ), Ψηφιακή Ενημέρωση Χαρτών, Παραγωγή και διάθεση ορθοφωτοχαρτών, Παραγωγή Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους (D.T.M), Χωρική κατανομή, παρακολούθηση και διαχρονική καταγραφή γεωπεριβαλλοντικών φαινομένων, Εξαγωγή τομών και ογκομετρήσεις, Εφαρμογές ΓΣΠ στην εκίμηση περιβαλλοντικών ειπτώσεων κ.λ.π.

πηγή: Νομαρχία Χανίων

Κατηγορία Αφιερώματα

Περίληψη

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (Χανιά) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1985. Από την πρώτη στιγμή είχε ως βασικό του στόχο την παροχή σύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης και έρευνας σε τεχνολογικούς τομείς με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της παρεχόμενης γνώσης και στην πράξη από τους αποφοίτους του, συμβαδίζοντας με αυτόν τον τρόπο και με το χαρακτήρα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Παράλληλα ανέπτυξε και ερευνητική δραστηριότητα σε τεχνολογίες αιχμής που σχετίζονταν με εφαρμογές νέων τεχνολογιών ή με το περιβάλλον.

tei-xanion

Επιπλέον, μέσα από υλοποίηση προγραμμάτων, συνεργασιών και άλλων δραστηριοτήτων το Τ.Ε.Ι. Κρήτης ανέπτυξε δεσμούς με κοινωνικούς, παραγωγικούς και λοιπούς φορείς σε επίπεδο Κρήτης αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη γενικότερη πρόοδο και ανάπτυξη ενώ παράλληλα ισχυροποίησε τη θέση του ως ένα Ίδρυμα αξιόπιστο και αποτελεσματικό όσον αφορά τις δραστηριότητές του.

Εισαγωγή

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (Χανιά) ιδρύθηκε με το νόμο 1404/83 και άρχισε να λειτουργεί το 1985. Στην αρχή είχε μόνο ένα Τμήμα, το Τμήμα Ηλεκτρονικής. Ο αρχικός χώρος εγκατάστασης του, υπήρξε ασφυκτικός για να στεγάσει μία Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ως τούτου από το 1986 ξεκίνησαν προσπάθειες ανεύρεσης νέου χώρου. Τελικά το 1992 ξεκίνησε η οικοδόμηση νέου κτιρίου σε νέο χώρο εντός της πόλης των Χανίων στην περιοχή Χαλέπα. Το κτίριο της Σχολής προϋπολογισμού 600.000.000 δρχ. ολοκληρώθηκε στην Α’ Φάση του το 1996. Διαθέτει 3.800 τ.μ. χώρους διοίκησης, γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηριακούς χώρους, βιβλιοθήκη και λοιπούς χώρους. Με τον καιρό στο συγκεκριμένο κτίριο έγιναν προσθήκες και αλλαγές στο εσωτερικό του προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εκθετικά αυξανόμενες διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες που προέκυπταν με το χρόνο. Στη Β’ Φάση χτίστηκε και το αμφιθέατρο του Παραρτήματος Χανίων 200 θέσεων με πλήρη εξοπλισμό οπτικοακουστικών μέσων και άλλους χώρους (γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων και λοιπούς βοηθητικούς χώρους). Στη Γ’ Φάση που βρίσκεται σε εξέλιξη υλοποιείται η ανέγερση νέου κτιρίου περίπου 4.000 τ.μ. με αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηριακούς χώρους και γραφεία

Στην Δ’ Φάση που ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 σχεδιάζεται η παραχώρηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκτασης περίπου 100 στρεμμάτων στην περιοχή του Δήμου Σουδας με στόχο την ανάπτυξη Αυτόνομου και πολυδύναμου Campus για την στέγαση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής στην παρούσα αλλά και το σημαντικότερο στην μελλοντική της μορφή. Στόχος είναι η ένταξη των νέων κτιριακών υποδομών στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του ΥΠΕΠΘ καθώς και στο 4ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Σε όλα τα χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του, η Σχολή του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (Χανιά) χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Πιο σημαντικά από αυτά ήταν η έλλειψη κτιριακών υποδομών, εργαστηριακού εξοπλισμού, μόνιμου εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού.

Στο χρονικό διάστημα 1985-2005 τέθηκαν οι βάσεις για τη αναδιαμόρφωση και επέκταση του. Συγκεκριμένα: - το Τμήμα Ηλεκτρονικής που υπήρχε από την αρχή της λειτουργίας του συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, - για το χρονικό διάστημα 1998-2005 λειτουργεί υπό την ευθύνη του Τμήματος Ηλεκτρονικής Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής με την ονομασία «Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ», - το 1999 ξεκινά τη λειτουργία του το νέο Τμήμα «Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» και το οποίο μετονομάζεται σε Τμήμα «Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος», - από τις 17/9/2003 (αρ. ΦΕΚ222/ τ.Α’) τα δύο Τμήματα (Ηλεκτρονικής και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος) ανεξαρτητοποιήθηκαν από τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης οπότε συγκροτήθηκε και επίσημα το Παράρτημα Χανίων, για το οποίο έχει προταθεί η μετονομασία σε Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. Το ζήτημα εκκρεμεί για διοικητικούς κυρίως λόγους. Η παρουσία του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης στα Χανιά είναι πλέον καταξιωμένη στην τοπική κοινωνία. Θεωρείται ένα σημαντικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που έχει κάνει έντονη την παρουσία του σε όλη την Κρήτη, ενώ με τις πολλές συνεργασίες που έχει αναπτύξει με άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει γίνει και ευρύτερα γνωστό.

πηγή: Νομαρχία Χανίων

Κατηγορία Αφιερώματα