Κρήτη

Ξεκινάνε οι αιτήσεις για μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλη κατηγορία στις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας

Από την Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-12) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ρυθμίζονται θέματα Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) αυτοκινήτων και ορίζονται τρεις κατηγορίες τέτοιων οχημάτων: α) Τα ΕΔΧ αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) με μετρητή, τα οποία έχουν μέχρι πέντε (5) θέσεις επιβατών, του οδηγού συμπεριλαμβανομένου β) τα ΕΔΧ αυτοκίνητα Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς μετρητή, τα οποία έχουν από έξι (6) μέχρι εννέα (9) θέσεις επιβατών, της θέσης του οδηγού περιλαμβανομένης και γ) τα ΕΔΧ αυτοκίνητα Ειδικών Μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ) χωρίς μετρητή, τα οποία έχουν από πέντε (5) μέχρι επτά (7) θέσεις επιβατών, της θέσης του οδηγού περιλαμβανομένης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των διατάξεων α) της σχετικής νομοθεσίας για τη χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ) ή της μετατροπής υφιστάμενων σήμερα αδειών σε άλλο τύπο, β) της αριθμ. 85/2012 (Β΄ 2080) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, γ) της αριθμ. 57793/22.2.2023 (Β΄1279) απόφασης με θέμα «Καθορισμός αριθμού αδειών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης και μετατροπή υφιστάμενων αδειών»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να μετατρέψουν υφιστάμενη άδεια σε άλλη κατηγορία, και συγκεκριμένα:

Στην έδρα Δ. Ρεθύμνης για μετατροπή μίας (1) άδειας ΕΔΧ-ΤΑΧΙ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ.
Στην έδρα Δ. Αγ. Βασιλείου για μετατροπή μίας (1) άδειας ΕΔΧ-ΤΑΧΙ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ).
Στην έδρα Δ. Αμαρίου για μετατροπή μίας (1) άδειας ΕΔΧ-ΤΑΧΙ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ).
Στην έδρα Δ. Ανωγείων για μετατροπή μίας (1) άδειας ΕΔΧ-ΤΑΧΙ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ).
Στην έδρα Δ. Μυλοποτάμου για μετατροπή μίας (1) άδειας ΕΔΧ-ΤΑΧΙ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ).
Στην έδρα Δ.Ε. Αρκαδίου μετατροπή μίας (1) άδειας ΕΔΧ-ΤΑΧΙ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ).
να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 12 Μαϊου 2023 και ώρα 14:00.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου για τις οποίες ζητείται η μετατροπή των υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ).

Οι έδρες των ΕΔΧ αυτοκινήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, όπως αυτές καθορίστηκαν με την αριθμ. 85/2012 (ΦΕΚ 2080/ Β/ 4-7-12) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι:

Α) Δήμος Ρεθύμνης
Β) Δήμος Αγ. Βασιλείου
Γ) Δήμος Αμαρίου
Δ) Δήμος Ανωγείων
Ε) Δήμος Μυλοποτάμου
ΣΤ) Δημοτική Ενότητα Αρκαδίου

Αρμόδια υπηρεσία κατάθεσης των αιτήσεων για άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου, με έδρα που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ορίζεται η Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ρεθύμνου (Δημοκρατίας 32, Τηλ: 28313 43101, 43102, 43103).

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση υπογεγραμμένη από τον ίδιο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του καθώς και φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής φυσικών και νομικών προσώπων:

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν τη μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλη κατηγορία πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 107 και 108 του Ν. 4070/2012:

Α) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  1. Να έχουν υπηκοότητα κράτους –μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης.
  2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α΄ του Ν. 4070/2012.
  3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
  4. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων. Β) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  5. Να έχουν έδρα εντός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης.
  6. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα, τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α΄ του Ν. 4070/2012. Δηλαδή για τις Α.Ε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.
  7. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
  8. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.

Επεξεργασία αιτήσεων – ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Η αρμόδια υπηρεσία μετά το πέρας κατάθεσης των αιτήσεων θα ελέγξει την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των προϋποθέσεων μετατροπής υφιστάμενης άδειας σε άλλη κατηγορία.

Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις με το όνομα ή την επωνυμία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ) κατ’ αύξοντα αριθμό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε αιτούντα ο αντίστοιχος αριθμός των αιτούμενων αδειών.

Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr) και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (www.yme.gr) .

Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των αιτούμενων ανά έδρα αδειών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που ορίζεται με την απόφαση του Περιφερειάρχη διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 7 του Ν. 4070/12 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον Περιφερειάρχη Κρήτης των καταλόγων των κληρωθέντων από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, για τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, θα εκδοθεί απόφαση με την οποία θα εγκρίνεται στο όνομα κάθε δικαιούχου η μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ (ΑΜΕΑ).

Ξεκινάνε οι αιτήσεις για μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλη κατηγορία στις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button