Οικονομία

ΔΥΠΑ: Όλα τα SOS για το πρόγραμμα «Προεργασία» 25.000 νέων – Τι πρέπει να ξέρουν οι άνεργοι και οι εργοδότες

Τους ακριβείς όρους ένταξης των 25.000 ανέργων 18 – 29 ετών στο πρόγραμμα επιδότησης μισθών και εισφορών ονόματι «Προεργασία» (ΔΥΠΑ) προβλέπει η κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, η οποία αναρτήθηκε την περασμένη Παρασκευή (07.06.24).

Το πρόγραμμα επιδότηση απασχόλησης της ΔΥΠΑ αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά το τρίμηνο πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ.

Άνεργοι 18 – 29 ετών εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται κατά την υπόδειξή τους μέχρι την τοποθέτηση τους στην επιχείρηση (συμφωνητικό συνεργασίας).

Η δαπάνη ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ και αφορά την περίοδο 2024 – 2026 με το κύριο βάρος της να πέφτει στο 2025.

Πάροχοι

Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, εφεξής «πάροχοι» και δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα.

Οι πάροχοι, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, εντάσσονται στο ανωτέρω πρόγραμμα ως εξής:

– Πάροχοι με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για ένα (1) ωφελούμενο.

– Πάροχοι με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για δύο (2) ωφελούμενους.

– Πάροχοι με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για τρεις (3) ωφελούμενους.

– Πάροχοι με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για πέντε (5) ωφελούμενους.

– Πάροχοι με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για οκτώ (8) ωφελούμενους.

– Πάροχοι άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για αριθμό ωφελουμένων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού κατά την αίτηση και έως 20 ωφελούμενους.

Πάροχος που απασχολεί ωφελούμενο/ους με πρόγραμμα προεργασίας χρηματοδοτούμενο από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους και αιτείται την ένταξή του στη δράση της παρούσας δεν δύναται παράλληλα, κάνοντας χρήση του ίδιου απασχολούμενου προσωπικού του, να τοποθετήσει στην επιχείρησή του ανέργους ωφελούμενους σε αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν που ορίζει η παρούσα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης/παρόχου στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.ΥΠ.Α. (ημερολογιακά).

Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων από την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραμένει σταθερός – ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού – είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης/παρόχου στη δράση.

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στη δράση και της υπογραφής του συμφωνητικού από τον πάροχο, τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 στο οποίο υπάγεται ο πάροχος/επιχείρηση και τον ωφελούμενο.

Στο προϋπάρχον προσωπικό ανήκουν και τα άτομα που είναι σε ασθένεια, στράτευση, σε κυοφορία – λοχεία, ή κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται.

Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θεωρείται:

– η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

– η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,

– η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,

– η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης

– η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα και

– η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Α.Κ.

Ο πάροχος, προκειμένου να ενταχθεί στη δράση, πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση/πάροχος έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού, αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στη δράση.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης από την επιχείρηση:

– Η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού της επιχείρησης,

– η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της), η οποία οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του),

– η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,

– η φυλάκιση και ο θάνατος,

– η οικειοθελής αποχώρηση και

– η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζόμενων.

Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις/πάροχοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις/παρόχους που συστάθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, από τους ίδιους ή άλλους εταίρους, με το ίδιο ή άλλο αντικείμενο δραστηριότητας.

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι εξής επιχειρήσεις/πάροχοι:

– Όσοι πάροχοι έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο χρονικό διάστημα των τριών μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού,

– τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– οι εξωχώριες εταιρείες, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες,

– οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση,

– επιχειρήσεις/πάροχοι που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία, ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας. Ωστόσο, οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να ενταχθούν στο πρόγραμμα μόνο εφόσον επιθυμούν για επιπλέον άτομα σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που διέθετε η προηγούμενη,

– κάθε οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα,

– οι επιχειρήσεις που δε διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους,

– οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου,

– επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 1060/2021 περί ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτροπής διακρίσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής δηλώνει υπεύθυνα ότι προασπίζεται η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και η πρόσβαση στους χώρους εργασίας για τα άτομα με αναπηρίες.

– οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4488/2017, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

– τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 80016/31.8.2022 (Β’4629) – ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή

– δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι ως άνω κυρώσεις.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της δράσης είναι συνολικά 25.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως είκοσι εννέα (29) ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 30ο), απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας.

Οι άνεργοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί την ηλικία των 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με τον πάροχο, έστω κι αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπερβούν το όριο των 30 ετών.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, οφείλουν να:

– είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. τόσο κατά την υπόδειξη τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2, όσο και κατά την τοποθέτησή τους στην επιχείρηση/πάροχο (υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας), β) έχουν συμφωνήσει σε ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους,

– είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,

– μη συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης (είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως) ή απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξη τους, καθώς και για το χρονικό διάστημα από την υπόδειξη έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού συνεργασίας από την επιχείρηση/πάροχο,

– οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν:

 • βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑ-ΤΑΠ, στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου,
 • βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων ή άδεια άσκησης επαγγέλματος που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 54 του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) και γενικότερα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

– Επίσης, οι ωφελούμενοι οφείλουν να:

 • τηρούν τους όρους υγείας και ασφάλειας εργασίας του εργοδότη,
 • τηρούν το ημερήσιο ωράριο της προεργασίας, όπως ορίζεται στο συμφωνητικό συνεργασίας,
 • σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του εργοδότη,
 • συνεργάζονται αρμονικά με τα στελέχη του εργοδότη.

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ωφελούμενων που κατά τους τελευταίους 60 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

– είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί/προεργαστεί στην ίδια επιχείρηση/πάροχο,

– είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση,

– είχαν απασχοληθεί ή ασκηθεί/προεργαστεί σε επιχείρηση συζύγου ή συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

Επίσης, δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ατόμων που:

– είχαν τοποθετηθεί στο πλαίσιο προγράμματος προεργασίας με την ίδια ειδικότητα σε ίδιο ή άλλο πάροχο,

– θα τοποθετηθούν για προεργασία αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου),

– είναι στην ίδια επιχείρηση/πάροχο:

 • ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε Ε.Π.Ε. και στις Ι.Κ.Ε. της επιχείρησης που υποβάλει την αίτηση υπαγωγής,
 • μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε., πλην των μελών-εταίρων των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),
 • οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων,
 • μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των Κοιν-Σεπ),
 • είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α’ ή β’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη (είτε ατομικό επιχειρηματία είτε με εταίρους Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Εκτός του ελέγχου που διενεργεί ο εργασιακός σύμβουλος για τα ανωτέρω, οι άνεργοι προσκομίζουν στο ΚΠΑ2 σχετική υπεύθυνη δήλωση πριν την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας τους, όπου δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατά τους τελευταίους 60 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 • Δεν είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί/προεργαστεί στην ίδια επιχείρηση/πάροχο,
 • δεν είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση,
 • δεν είχαν απασχοληθεί ή ασκηθεί/προεργαστεί σε επιχείρηση συζύγου ή συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

Επιπρόσθετα, στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνουν ότι είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την υπόδειξή τους, καθώς και για το χρονικό διάστημα από την υπόδειξη έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού συνεργασίας από την επιχείρηση/πάροχο.

https://creta24.gr/dypa-ola-ta-sos-gia-to-programma-proergasia-25-000-neon-ti-prepei-na-xeroun-oi-anergoi-kai-oi-ergodotes/

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button