Οικονομία

Ευρωσύμβουλοι: Αυξημένα έσοδα και κέρδη για το 2023

Αυξήθηκαν τα έσοδα και τα κέρδη του ομίλου της «Ευρωσύμβουλοι» για το έτος 2023, σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου.

Αναφορικά με τα κέρδη του ομίλου, σε επίπεδο αποτελεσμάτων ο κύκλος εργασιών (τζίρος) είναι αυξημένος και σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων, το περιθώριο EBITDA έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Σε επίπεδο ταμειακών ροών, αυτές είναι σημαντικά βελτιωμένες και οι ελεύθερες ταμειακές ροές επέτρεψαν τη σημαντική μείωση του δανεισμού.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το κυκλοφορούν ενεργητικό υπερβαίνει σχεδόν κατά το διπλάσιο τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ενώ η καθαρή θέση (ακόμα και μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 905 χιλ. ευρώ) υπερβαίνει τις υποχρεώσεις

Πιο αναλυτικά:

  • Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» το 2023 διαμορφώθηκε σε 5,071 εκατ. ευρώ έναντι 4,724 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένος κατά 7,3%.
  • Το  γεγονός της υλοποίησης των έργων από ίδιους πόρους – αντανακλώντας την  τεχνογνωσία και εξειδίκευση του Ομίλου, ταυτόχρονα με τη συγκράτηση του κόστους λειτουργίας, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του περιθωρίου EBITDA του Ομίλου σε 54% έναντι 40% το 2022 και τη διαμόρφωσή του EBITDA το 2023, σε 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 1,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένο κατά 42 %, υπερβαίνοντας σημαντικά τις προβλέψεις της Διοίκησης.
  • Τα κέρδη προ φόρων του 2023, ανήλθαν στο ποσό των 2,455 εκατ. ευρώ, έναντι 1,706 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αυξημένα κατά 44%, ενώ, ταυτόχρονα, αντιστοιχούν στο 48,5% του κύκλου εργασιών έναντι 36% το 2022. Τα κέρδη μετά από φόρους, ανέρχονται σε 2,091 εκατ. ευρώ έναντι 1,578 εκατ. ευρώ το 2022, αυξημένα και αυτά 32% από τα αντίστοιχα περσινά.
  • Ταυτόχρονα, ο Όμιλος πέτυχε εντυπωσιακή μείωση του συνολικού δανεισμού, ο οποίος μειώθηκε κατά 1.789 χιλ. ευρώ και ανέρχεται στα 1.043 χιλ. ευρώ (και αφορά μόνο υποχρεώσεις από μισθώσεις) έναντι 2.833 χιλ. ευρώ την 31/12/2022. Ταυτόχρονα, τα ταμειακά διαθέσιμα υπερβαίνουν τον τραπεζικό δανεισμό και, συνεπώς, ο Όμιλος έχει αρνητικό καθαρό χρέος. Αξίζει να αναφερθεί ότι, σημαντική μείωση της τάξης του 20%, έχει γίνει στα έξοδα διάθεσης και διοίκησης του Ομίλου τα οποία από 625 χιλ. ευρώ το 2022, διαμορφώθηκαν σε 495 χιλ. ευρώ το 2023.
  • Αναφορικά με την καθαρή θέση της Εταιρίας αυτή ανέρχεται πλέον σε 5,186 εκατ. ευρώ (μετά και από μείωση μετοχικού κεφαλαίου 905 χιλ. ευρώ) έναντι 3,700 εκατ. ευρώ της παρελθούσας χρήσης αυξημένη κατά 40%, ενώ και το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρίας ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ έναντι 6,34 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο, μειωμένο κατά 20%.

Η Ευρωσύμβουλοι έχοντας ήδη προβεί σε όλες τις απαιτούμενες διαδικαστικού χαρακτήρα ενέργειες, βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την πώληση μέρους ή και του συνόλου του κτιρίου της γεγονός το οποίο όταν πραγματοποιηθεί θα ενισχύσει σημαντικά τα ταμειακά διαθέσιμα.

Το εν λόγω κτίριο συνολικής επιφάνειας 3.365 τ.μ. είναι ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια γραφείων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, και η αξία του στα βιβλία της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 5,1 εκατ. ευρώ.

Εφόσον η πώληση υλοποιηθεί, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ανοδική αναθεώρηση του ύψους της ταμειακής ρευστότητας που μπορεί να διαθέσει ο Όμιλος για την επέκταση των δραστηριοτήτων και σε άλλους τομείς, σύμφωνα με το στρατηγικό του σχέδιο.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου ο κ. Στάθης Ταυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Τα οικονομικά αποτελέσματα που σήμερα ανακοινώνονται, συνιστούν τη δικαίωση, τόσο της εμπιστοσύνης των Μετόχων, όσο και των προσπαθειών της Διοίκησης και των εργαζομένων του Ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτό,  η Διοίκηση  προέβη το  2023 στην έμπρακτη άμεση ανταμοιβή των Μετόχων, με την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,06 ευρώ ανά μετοχή».

Πέραν της αύξησης της οργανικής κερδοφορίας του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, αποτελεί απόλυτη στρατηγική προτεραιότητα της Διοίκησης, η επαύξηση των πηγών της λειτουργικής κερδοφορίας μέσω του μετασχηματισμού και της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με έμφαση – βασιζόμενη στην ήδη ιδιαίτερα σημαντική εξειδίκευση και τεχνογνωσία του Ομίλου – στην ακόμη μεγαλύτερη εμβάθυνση και δραστηριοποίηση στον τομέα παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθεμένης αξίας στο χώρο της καινοτομίας και των τεχνολογιών.

Η Διοίκηση συνεχίζει τις  σχετικές διερευνητικές συζητήσεις και επαφές για τη στρατηγική συμμετοχή και σε άλλες, πέραν των υφιστάμενων, δραστηριοτήτων, με σκοπό την αύξηση/διαφοροποίηση του κύκλου εργασιών και του  EBITDA, μέσω εξαγορών εταιρειών ή /και συνεργασιών με εταιρείες υψηλής προστιθέμενης αξίας  με  συμπληρωματικό αντικείμενο υψηλής εξειδίκευσης.

https://creta24.gr/evrosymvouloi-afximena-esoda-kai-kerdi-gia-to-2023/

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button