Οικονομία

Ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτων: Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία- Τα βήματα

Σε πιλοτική λειτουργία τέθηκε ο ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτων, με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας για τις μεταβιβάσεις.  

Μετά τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης σε ΦΕΚ, ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία της πλατφόρμας για τον ηλεκτρονικό φάκελο ακινήτων, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν συμβολαιογράφοι, πωλητές και αγοραστές ακινήτων. 

Στη φάση της πιλοτικής εφαρμογής, θα μπορούν να γίνονται μεταβιβάσεις ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί και λειτουργεί Κτηματολογικό γραφείο. Έπειτα από αυτή τη φάση, η πλατφόρμα προβλέπεται να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά από την 1η Νοεμβρίου 2023. 

Ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτων: Τα βήματα για τη χρήση της πλατφόρμας 

Χρήστες της πλατφόρμας για τον ηλεκτρονικό φάκελο ακινήτων είναι ο συμβολαιογράφος, που συντάσσει τη σχετική πράξη και τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή ο αγοραστής και ο πωλητής. 

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους κωδικούς του taxisnet και- στην περίπτωση του συμβολαιογράφου- με τα διαπιστευτήρια του σχετικού μητρώου. 

Ο συμβολαιογράφος μπαίνει στην πλατφόρμα και δημιουργεί ένα νέο αίτημα μεταβίβασης, εισάγοντας τους ΑΦΜ των συμβαλλόμενων μερών. Στη συνέχεια, προσκαλεί τους τελευταίους μέσω της πλατφόρμας, προκειμένου να αποδεχτούν το αίτημα μεταβίβασης και να παράσχουν τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις. Τα στοιχεία τους αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. 

Μετά την επιτυχή αποστολή της πρόσκλησης στα συμβαλλόμενα μέρη, ο μεταβιβάζων εισέρχεται στην πλατφόρμα και κατόπιν στο αίτημα μεταβίβασης που δημιούργησε ο συμβολαιογράφος, ώστε να επιλέξει το προς μεταβίβαση ακίνητο, να αποδεχθεί την πρόσκληση και να εξουσιοδοτήσει τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον σκοπό της σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης. 

Ο μεταβιβάζων επιλέγει το προς μεταβίβαση ακίνητο είτε πληκτρολογώντας τον αριθμό ταυτότητας ακινήτου, είτε επιλέγοντάς το από τη λίστα των ακινήτων του, που εμφανίζεται στην πλατφόρμα όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Ο μεταβιβάζων έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώσει τον τίτλο κτήσης του και το πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού.

Στη συνέχεια, ο αγοραστής μπαίνει στην πλατφόρμα και στο αίτημα μεταβίβασης που δημιούργησε ο συμβολαιογράφος, ώστε να αποδεχθεί την πρόσκληση και να εξουσιοδοτήσει τον συμβολαιογράφο να προβεί στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών και σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον σκοπό της σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης.

Με την επιλογή του προς μεταβίβαση ακινήτου από τον μεταβιβάζοντα, την αποδοχή των προσκλήσεων και την παροχή των εξουσιοδοτήσεων από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, ολοκληρώνεται το αίτημα μεταβίβασης και δημιουργείται ο ηλεκτρονικός φάκελος της μεταβίβασης.

Ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτων: Τα δικαιολογητικά 

Έπειτα από αυτά τα βήματα, ο συμβολαιογράφος μπαίνει στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτων και στο αίτημα μεταβίβασης και κάνει αίτηση έκδοσης ή συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών

Πρόκειται για τα εξής δικαιολογητικά: 

– Τίτλος κτήσης: Μεταφορτώνεται το συμβολαιογραφικό έγγραφο στον ηλεκτρονικό φάκελο από τον συμβολαιογράφο, εφόσον δεν το μεταφόρτωσε ο μεταβιβάζων. Εάν ο τίτλος κτήσης δεν είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο, μεταφορτώνεται το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.

– Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ: Η πλατφόρμα αντλεί από το περιουσιολόγιο ακινήτων της ΑΑΔΕ τα αναγκαία δεδομένα για το πιστοποιητικό.

– Αποδεικτικό ενημερότητας: Η πλατφόρμα αντλεί από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της ΑΑΔΕ τα αναγκαία δεδομένα για το αποδεικτικό ενημερότητας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτού. 

– Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας: Η πλατφόρμα αντλεί από το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ τα αναγκαία δεδομένα για το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

– Βεβαίωση δήμου περί μη οφειλής ΤΑΠ: Μεταφορτώνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο από τον συμβολαιογράφο η βεβαίωση.

– Πιστοποιητικό πληρότητας ταυτότητας κτιρίου/ διηρημένης ιδιοκτησίας: Αντλείται υποχρεωτικά από την πλατφόρμα από το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» του ΤΕΕ.

– Τυχόν δήλωση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 ή στον ν. 4495/2017 και βεβαίωση εξόφλησης του οικείου προστίμου.

– Σχέδια (κατόψεις) του μηχανικού όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση.

– Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

– Τοπογραφικό διάγραμμα και στοιχεία/σχέδια οικοδομικής άδειας (στέλεχος, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, τοπογραφικό).

– Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος: Η πλατφόρμα αντλεί από τη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του προς μεταβίβαση ακινήτου.

Αν το τοπογραφικό διάγραμμα έχει αναρτηθεί στη σχετική εφαρμογή, μπορεί να αντληθεί από τη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου, με την καταχώριση του κωδικού ηλεκτρονικού διαγράμματος. 

Μετά την καταβολή του φόρου από τον αγοραστή, η πλατφόρμα αντλεί από την εφαρμογή myProperty της ΑΑΔΕ τα αναγκαία δεδομένα σχετικά με την καταβολή του φόρου ή την απαλλαγή από την υποχρέωση αυτού.

Το ενιαίο πιστοποιητικό 

Τα δεδομένα των εγγράφων που αντλεί το σύστημα μέσω διαλειτουργικότητας αποθηκεύονται σε έγγραφο που δημιουργείται από την πλατφόρμα και αποτελεί ένα ενιαίο πιστοποιητικό

Αυτό, επέχει ειδικής βεβαίωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, έπεται της ηλεκτρονικής έκδοσης των επιμέρους πιστοποιητικών και επί αυτού αναγράφονται οι αριθμοί του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, του αποδεικτικού ενημερότητας, του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και του αποδεικτικού καταβολής των φόρων μεταβίβασης κεφαλαίου. 

Μετά τη δημιουργία του από την πλατφόρμα, το ενιαίο πιστοποιητικό αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης και μπορεί να εκτυπωθεί από τον συμβολαιογράφο.

Οι κινήσεις μετά τα συμβόλαια 

Μετά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης, ο συμβολαιογράφος εκδίδει το αντίγραφό της, το οποίο υπογράφει με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα και το μεταφορτώνει στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης.

Τέλος, ο συμβολαιογράφος προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες προς εξυπηρέτηση της υποβολής της συνταχθείσας εγγραπτέας συμβολαιογραφικής πράξης για την καταχώρισή της στα κτηματολογικά βιβλία του κατά τόπον αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος.

πηγή: lifo

now/economy/ilektronikos-fakelos-akiniton-xekinise-i-pilotiki-leitoyrgia-ta-bimata

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button