Αθλητικά

Ζητούνται διευκρινίσεις για την μεγάλη έκπτωση

Πολύ μεγαλύτερη έκπτωση σε σύγκριση με τους υπόλοιπους υποψηφίους αναδόχους έχει προσφέρει ο προσωρινός ανάδοχος για την ανάπλαση της περιοχής του ποδηλατοδρομίου, αναγκάζοντας βάσει νόμου την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων να ζητήσει έγγραφες εξηγήσεις για το ποσοστό αυτό.

Ειδικότερα, κατά την αξιολόγηση του προσφορών του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με α/α συστήματος 195596, διαπιστώθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα «……. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με κωδικό ηλεκτρονικής προσφοράς ……., με μέση έκπτωση 28.87%, είναι ασυνήθιστα χαμηλή καθώς εμφανίζει απόκλιση από τον μέσο όρο εκπτώσεων παραδεκτών προσφορών 12.26%, μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων. Ο μέσος όρος των εκπτώσεων είναι 16,61% που προκύπτει από τον πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας όπως διορθώθηκε από την επιτροπή διαγωνισμού.

Παρακαλούμε όπως προσκαλέσετε τον οικονομικό φορέα «……….. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σας, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.η της Διακήρυξης του έργου και τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 88 του Ν. 4412/2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’/12-10-2020) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-01-2023 Τεύχος Α’), τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016, την υπ’ αριθμ. 42/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί προσφυγής σε ανοικτή διαδικασία, ορισμός επιτροπής και έγκριση όρων διακήρυξης, την υπ’ αριθμ. 181/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών αποφασίζει ομόφωνα να προσκληθεί ο οικονομικός φορέας «……….. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με κωδικό ηλεκτρονικής προσφοράς …………., ο οποίος συμμετέχει στο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» και προσέφερε μέση έκπτωση 28,87% η οποία είναι ασυνήθιστα χαμηλή καθώς εμφανίζει απόκλιση από τον μέσο όρο (ο οποίος είναι 16,61%) εκπτώσεων παραδεκτών προσφορών 12,26% μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων, να εξηγήσει, εγγράφως, την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης – πρόσκλησης, η οποία αποστέλλεται μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης του έργου και τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 88 του Ν. 4412/2016.

Ακολουθήστε το Parakritika.gr στη σελίδα μας στο Facebook,
βρείτε μας στο Twitter και στο Google News.

Ζητούνται διευκρινίσεις για την μεγάλη έκπτωση

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button